Bli med som
frivillig
Bli med som
lag + forening
Bli med som
næringsliv

Møt hele bygda!

Nannestadfestivalen gir lokalt næringsliv muligheten til å bidra i lokalsamfunnet og samtidig få verdifull eksponering, enten som sponsor/samarbeidspartner eller med stand.

Nannestadfestivalen samler vanligvis rundt 10 000 mennesker i Nannestad sentrum. Vi planlegger også i 2024 mange arrangementer gjennom festivaluka, et oppgradert festivalområde i sentrum og et trykt program som deles ut til samtlige husstander i Nannestad. Dette gir mange spennende muligheter for samarbeid og profilering.  

Hva kan dere bidra med?

Sponsor

Som sponsor bidrar dere med et pengebeløp til drift av festivalen, og får profilering og godvilje tilbake.

Motytelser avhenger av bidraget, men noen eksempler er logo på nettside og plakater, banner på festivalområdet, en toast-type i festivalkafeen oppkalt etter dere, omtale i sosiale medier eller annonse i programmet som distribueres til samtlige husstander i Nannestad.

For mer informasjon om sponsorpakker og muligheter, kontakt oss på post@nannestadfestivalen.no for å avtale en prat om hva vi og dere kan bidra med.

Samarbeidspartner

Samarbeidspartnere bidrar enten med varer eller tjenester festivalen trenger eller gir oss et pengebidrag til å kjøpe ting vi trenger, primært til festivalområdet i sentrum.

Som samarbeidspartner får dere profilering på festivalområdet og i sosiale medier direkte knyttet til varen/tjenesten dere velger å bidra til, og selvfølgelig vår evige takknemlighet.

Konkrete behov for festivalen i 2024 er foreløpig ikke klart, men ta gjerne kontakt på post@nannestadfestivalen.no og avtal en prat om hva dere ønsker å bidra med og hva vi kan gi tilbake!

Stand

En stand på Nannestadfestivalen gir mange muligheter, f.eks. til å rekruttere, møte samarbeidspartnere, avtale kundemøter, gjøre direktesalg fra stand og å drive omdømmebygging lokalt.
Standgata er åpen kl 12-16 både 15. og 16. juni.

Priser

Standplass:
3 x 3 m: kr 1 500,-
3 x 6 m: kr 2 500,-
3 x 9 m: kr 4 000,-.
Strøm kommer i tillegg:
10 A: kr 250,-
16 A: kr 500,-
32 A: kr 1 000,-

Er du småskalaprodusent av mat eller håndverk? Da får du lavere priser, og vi er spesielt interessert i å ha deg med! Ta kontakt for mer informasjon.

For standplass; full ut skjema under:

Vi ønsker å sette opp stand!

– Herlig! Fyll ut skjema under og send inn til oss. Vi svarer så fort vi kan.

Utstillerreglement

Utstillerreglement Nannestadfestivalen 2023

Påmelding, registrering og fakturering

 1. Påmelding skjer på e-post til stand@nannestadfestivalen.no eller via skjema på www.nannestadfestivalen.no.
 2. Påmeldingen skal inneholde beskrivelse av varer/tjenester som skal selges og/eller planlagte aktiviteter, ønsket størrelse på stand, strømbehov, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer.
 3. Flere aktører kan avtale å dele stand. Den som blir oppgitt som kontaktperson ved påmelding er fakturamottaker og ansvarlig for standen.
 4. Tilsendt faktura skal betales i sin helhet før oppmøte.

Tildeling av plass

 1. Nannestadfestivalen avgjør hvem som får plass og hvor. Plassering foretas etter beste skjønn og vurdering og kan ikke påklages.
 2. Avslag på søknad om plass kan ikke påklages.
 3. Manglende betaling fører til at plassen blir strøket.
 4. Framleie er ikke tillatt.
 5. Flytting eller utvidelse av stand kan kun skje etter avtale med Nannestadfestivalen.

Ankomst/parkering/avreise

 1. Utstillere skal ved ankomst henvende seg til Nannestadfestivalens festivalområde ved Nannestad bygdemuseum. Ingen må stille opp på sin tildelte plass uten å ha fått denne anvist av arrangør.
 2. Parkering skal skje på angitt plass. Feilparkerte biler taues bort på eiers regning.
 3. Biltrafikk på standområdet er ikke tillatt i åpningstiden.
 4. Det er ikke tillatt å overnatte på festivalområdet.

Åpningstider og salg

 1. Alt salg skal foregå på standen, dette gjelder også loddsalg og utdeling av smaksprøver og reklamemateriell.
 2. Skilt og reklame skal holde seg innenfor det tildelte området. Arrangøren forbeholder seg retten til å fjerne uønsket reklame.
 3. Alle utstillere forplikter seg til å ha bemannet stand i hele åpningstiden, med mindre annet er avtalt med Nannestadfestivalen.

Teknisk utstyr

 1. Alt teknisk utstyr skal være godkjent. Skadet eller ikke godkjent utstyr skal umiddelbart fjernes fra området.
 2. Dersom egne skjøteledninger/elektrisk utstyr skal benyttes må dette være tilpasset utendørsbruk.
 3. Nannestadfestivalen kan uten begrunnelse fjerne teknisk utstyr som kan være fare for publikum etc. Utstiller er forpliktet til å følge Nannestadfestivalen sine henvisninger for tilkobling av utstyr. Dersom Nannestadfestivalens pålegg om utstyr ikke følges, vil utstiller bli bortvist.

Brannsikkerhet

Alle utstillere skal ha med seg egnede slukkemidler, dvs. brannslukningsapparat tilpasset standens brannklasse. I tillegg gjelder følgende for stands med åpen ild eller matproduksjon:

 1. Bålpanner og grill: Pulverapparat på minst 6 kg ABC-pulver, skum- eller vannapparat på minst 9 liter eller 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A.
 2. Matlaging med frityr/matoljer: Brannslukker skum/frityr 6 liter ABF
 3. Grillpanner med propangass (LPG): Pulverapparat på minst 6 kg ABC-pulver
 4. I tillegg må utstillere som benytter propangass (LPG) sørge for at utstyr, slange og regulator er i forskriftsmessig stand. Propanslanger skal være av propanbestandig materiale og største tillatte slangelengde (fra påkobling utstyr og regulator) er 1,5 meter. Skift slange hvert 3. år. Se for øvrig Gassvettreglene.

Smittevern

 1. Utstillerne er selv ansvarlige for smittevern på egen stand.
 2. Alle utstillere skal på forhånd ha utarbeidet smittevernplan som dokumenterer hvordan smittevern ivaretas på standen, f.eks. bruk av smittevernutstyr, avstandsmerking, rutiner for rengjøring og tiltak for å begrense nærkontakt og kontaktsmitte.
 3. Smittevernplanen skal kunne framvises ved forespørsel fra Nannestadfestivalen, publikum eller myndigheter.
 4. Utstillere oppfordres til å kontakte kommuneoverlegen i Nannestad eller Miljørettet helsevern Øvre Romerike hvis det er tvil rundt håndteringen av smittevern. Nannestadfestivalen kan også være behjelpelig med å utarbeide smittevernplan.
 5. Nannestadfestivalen forbeholder seg retten til å avvise eller bortvise utstillere som etter vår oppfatning ikke ivaretar smittevern på en god nok måte.

Avfall

 1. Utstiller må selv sørge for at det er ryddig både inne i og utenfor egen stand. Søppel skal umiddelbart sorteres og legges på angitt sted. Alle pappesker flatpakkes.
 2. Spesialavfall som f.eks. matolje skal fjernes av utstiller.  
 3. Dersom utstiller reiser uten å rydde opp, vil utstiller bli belastet kr 1000 for opprydding.

Salg

 1. Det er kun tillatt å selge produkter som er oppgitt ved påmelding. Det er ikke lov å selge softgun, fjær/luftvåpen, kastestjerner, sverd, kinaputter, springkniver o.l., piratkopier, artikler med narkotikasymbol og andre upassende og ulovlige varer. Dette gjelder også salg eller distribusjon av varer som forsøpler området i stor grad. Dersom dette ikke overholdes kan utstiller bli bortvist.
 2. Utstillere som har næringsmiddel som smaksprøver eller salgsvarer i sitt varesortiment, må selv sørge for å søke Mattilsynet om godkjenning for salg av næringsmidler. Kontakt ditt lokale Mattilsynskontor på 22 40 00 00 eller gå inn på altinn.no. Dersom denne godkjenning ikke foreligger, kan det føre til bortvisning fra Nannestadfestivalen.
 3. Utstillere som skal selge næringsmidler må ha egen avfallsbøtte i tilknytning til stand.
 4. Hver utstiller må føre kassedagbok eller ha kassaapparat i henhold til de retningslinjer som likningsmyndighetene har satt.
 5. Ellers gjelder politivedtektene og forskrift om handel utenom fast utsalgssted for Nannestad kommune.

Opptreden

 1. Nannestadfestivalen krever høflig og omgjengelig opptreden av alle selgere/utstillere og deres representanter. Stand skal ikke betjenes av berusede personer.
 2. Selgere/utstillere må rette seg etter pålegg gitt av Nannestadfestivalen. Dette kan blant annet gjelde regulering av lydnivå på lydanlegg på stand. Utstillere som ikke følger arrangementets retningslinjer kan bli bortvist.

Ansvar

 1. Hvis Nannestadfestivalen på grunn av force majeure; uforutsette forhold som brann, flom eller liknende, ikke kan gjennomføres, vil innbetalt beløp ikke bli refundert. Utstiller kompenseres ikke for tapte inntekter.
 2. Hvis Nannestadfestivalen må avlyses p.g.a. for liten påmelding refunderes alle innbetalte beløp. Utstiller kompenseres ikke for tapte inntekter.
 3. Hvis Nannestadfestivalen 2021 må avlyses p.g.a. endringer lokale, regionale eller nasjonale smittevernforskrifter, refunderes ev. innbetalte beløp. Utstiller kompenseres ikke for tapte inntekter.
 4. Tvister om forståelse av inngått avtale mellom arrangør og utstillere avgjøres av en voldgiftsnemnd. Bestemmelse i lov om rettergangsmåte for tvistemål kapitel 32 om voldgift anvendes.
 5. Utstiller må selv skaffe de nødvendige forsikringer for sine varer og sitt utstyr.
 6. Nannestadfestivalen er ikke ansvarlig for tyveri av eller skade på utstillings- og salgsgjenstander, utstyr, kjøretøy eller liknende. Festivalen stiller ikke med nattevakt, så utstyr etterlates på eget ansvar. Festivalen kan ikke i ettertid bli holdt ansvarlig for tredjeparts skader eller liknende.

Sanksjoner ved brudd på reglementet

 1. Brudd på reglementet vil kunne føre til umiddelbar bortvisning fra Nannestadfestivalen. Slik bortvisning gir ingen rett til klage eller refusjon av innbetalt avgift eller erstatning av tapt fortjeneste, og vil også medføre at utstilleren ikke er velkommen på Nannestadfestivalen påfølgende år. For øvrig gjelder bestemmelsene i Politilovens § 11, 4-7. ledd og den plikt enhver har til å etterkomme politiets gitte pålegg under håndhevelsen av ro og orden på offentlig sted, herunder festivalområdet, jfr. Politilovens §§ 5 og 7.
Ved å sende inn dette skemaet samtykker du til at Nannestadfestivalen kan kontakte deg og lagre kontaktinformasjonen din.
Hurra! Søknaden din er mottatt, og du hører snart fra oss!
Oops! Something went wrong while submitting the form.