Bli med som
frivillig
Bli med som
lag + forening
Bli med som
næringsliv

Møt gamle og nye medlemmer under Nannestadfestivalen!

Lag, foreninger og andre frivillige organisasjoner er ryggraden i festivalprogrammet for Nannestadfestivalen 2024. 

Arrangement og aktiviteter

Også i 2024 sprer vi festivalen utover hele bygda i en hel uke. Vi ønsker derfor lag, foreninger og andre velkommen til å arrangere hva som helst, hvor som helst! 

Dere kan f.eks:

 • Flytte et fast arrangement til festivaluka, enten i eget lokale eller på festivalområdet i sentrum
 • Få med et fast arrangement i festivalprogrammet
 • Lage et eget arrangement i sentrum eller i eget lokale
 • Dele ut priser under festivaluka
 • Arrangere en konkurranse eller annen aktivitet, fysisk eller digitalt
 • Ha stand i sentrum i helga

Nannestadfestivalen ordner:

 • Samkjøring av program
 • Markedsføring 
 • Festivalområde i sentrum, dvs telt med scener, servering, toaletter, vakthold, avfallshåndtering, teknikk til scene osv.


Stand

Vi har som vanlig standgate på lørdag og søndag i festivaluka.

Leie av stand: 250 kr .

Meld dere på i skjemaet under:

Vi vil gjerne bli med!

– Supert! Fyll ut skjema med nødvendig info. og send inn til oss. Vi svarer så fort vi kan.

Utstillerreglement

Utstillerreglement Nannestadfestivalen 2024

Påmelding, registrering og fakturering

 1. Påmelding skjer på e-post til stand@nannestadfestivalen.no eller via skjema på www.nannestadfestivalen.no.
 2. Påmeldingen skal inneholde beskrivelse av varer/tjenester som skal selges og/eller planlagte aktiviteter, ønsket størrelse på stand, strømbehov, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer.
 3. Flere aktører kan avtale å dele stand. Den som blir oppgitt som kontaktperson ved påmelding er fakturamottaker og ansvarlig for standen.
 4. Tilsendt faktura skal betales i sin helhet før oppmøte.

Tildeling av plass

 1. Nannestadfestivalen avgjør hvem som får plass og hvor. Plassering foretas etter beste skjønn og vurdering og kan ikke påklages.
 2. Avslag på søknad om plass kan ikke påklages.
 3. Manglende betaling fører til at plassen blir strøket.
 4. Framleie er ikke tillatt.
 5. Flytting eller utvidelse av stand kan kun skje etter avtale med Nannestadfestivalen.

Ankomst/parkering/avreise

 1. Utstillere skal ved ankomst henvende seg til Nannestadfestivalens festivalområde ved Nannestad bygdemuseum. Ingen må stille opp på sin tildelte plass uten å ha fått denne anvist av arrangør.
 2. Parkering skal skje på angitt plass. Feilparkerte biler taues bort på eiers regning.
 3. Biltrafikk på standområdet er ikke tillatt i åpningstiden.
 4. Det er ikke tillatt å overnatte på festivalområdet.

Åpningstider og salg

 1. Alt salg skal foregå på standen, dette gjelder også loddsalg og utdeling av smaksprøver og reklamemateriell.
 2. Skilt og reklame skal holde seg innenfor det tildelte området. Arrangøren forbeholder seg retten til å fjerne uønsket reklame.
 3. Alle utstillere forplikter seg til å ha bemannet stand i hele åpningstiden, med mindre annet er avtalt med Nannestadfestivalen.

Teknisk utstyr

 1. Alt teknisk utstyr skal være godkjent. Skadet eller ikke godkjent utstyr skal umiddelbart fjernes fra området.
 2. Dersom egne skjøteledninger/elektrisk utstyr skal benyttes må dette være tilpasset utendørsbruk.
 3. Nannestadfestivalen kan uten begrunnelse fjerne teknisk utstyr som kan være fare for publikum etc. Utstiller er forpliktet til å følge Nannestadfestivalen sine henvisninger for tilkobling av utstyr. Dersom Nannestadfestivalens pålegg om utstyr ikke følges, vil utstiller bli bortvist.

Brannsikkerhet

Alle utstillere skal ha med seg egnede slukkemidler, dvs. brannslukningsapparat tilpasset standens brannklasse. I tillegg gjelder følgende for stands med åpen ild eller matproduksjon:

 1. Bålpanner og grill: Pulverapparat på minst 6 kg ABC-pulver, skum- eller vannapparat på minst 9 liter eller 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A.
 2. Matlaging med frityr/matoljer: Brannslukker skum/frityr 6 liter ABF
 3. Grillpanner med propangass (LPG): Pulverapparat på minst 6 kg ABC-pulver
 4. I tillegg må utstillere som benytter propangass (LPG) sørge for at utstyr, slange og regulator er i forskriftsmessig stand. Propanslanger skal være av propanbestandig materiale og største tillatte slangelengde (fra påkobling utstyr og regulator) er 1,5 meter. Skift slange hvert 3. år. Se for øvrig Gassvettreglene.

Smittevern

 1. Utstillerne er selv ansvarlige for smittevern på egen stand.
 2. Alle utstillere skal på forhånd ha utarbeidet smittevernplan som dokumenterer hvordan smittevern ivaretas på standen, f.eks. bruk av smittevernutstyr, avstandsmerking, rutiner for rengjøring og tiltak for å begrense nærkontakt og kontaktsmitte.
 3. Smittevernplanen skal kunne framvises ved forespørsel fra Nannestadfestivalen, publikum eller myndigheter.
 4. Utstillere oppfordres til å kontakte kommuneoverlegen i Nannestad eller Miljørettet helsevern Øvre Romerike hvis det er tvil rundt håndteringen av smittevern. Nannestadfestivalen kan også være behjelpelig med å utarbeide smittevernplan.
 5. Nannestadfestivalen forbeholder seg retten til å avvise eller bortvise utstillere som etter vår oppfatning ikke ivaretar smittevern på en god nok måte.

Avfall

 1. Utstiller må selv sørge for at det er ryddig både inne i og utenfor egen stand. Søppel skal umiddelbart sorteres og legges på angitt sted. Alle pappesker flatpakkes.
 2. Spesialavfall som f.eks. matolje skal fjernes av utstiller.  
 3. Dersom utstiller reiser uten å rydde opp, vil utstiller bli belastet kr 1000 for opprydding.

Salg

 1. Det er kun tillatt å selge produkter som er oppgitt ved påmelding. Det er ikke lov å selge softgun, fjær/luftvåpen, kastestjerner, sverd, kinaputter, springkniver o.l., piratkopier, artikler med narkotikasymbol og andre upassende og ulovlige varer. Dette gjelder også salg eller distribusjon av varer som forsøpler området i stor grad. Dersom dette ikke overholdes kan utstiller bli bortvist.
 2. Utstillere som har næringsmiddel som smaksprøver eller salgsvarer i sitt varesortiment, må selv sørge for å søke Mattilsynet om godkjenning for salg av næringsmidler. Kontakt ditt lokale Mattilsynskontor på 22 40 00 00 eller gå inn på altinn.no. Dersom denne godkjenning ikke foreligger, kan det føre til bortvisning fra Nannestadfestivalen.
 3. Utstillere som skal selge næringsmidler må ha egen avfallsbøtte i tilknytning til stand.
 4. Hver utstiller må føre kassedagbok eller ha kassaapparat i henhold til de retningslinjer som likningsmyndighetene har satt.
 5. Ellers gjelder politivedtektene og forskrift om handel utenom fast utsalgssted for Nannestad kommune.

Opptreden

 1. Nannestadfestivalen krever høflig og omgjengelig opptreden av alle selgere/utstillere og deres representanter. Stand skal ikke betjenes av berusede personer.
 2. Selgere/utstillere må rette seg etter pålegg gitt av Nannestadfestivalen. Dette kan blant annet gjelde regulering av lydnivå på lydanlegg på stand. Utstillere som ikke følger arrangementets retningslinjer kan bli bortvist.

Ansvar

 1. Hvis Nannestadfestivalen på grunn av force majeure; uforutsette forhold som brann, flom eller liknende, ikke kan gjennomføres, vil innbetalt beløp ikke bli refundert. Utstiller kompenseres ikke for tapte inntekter.
 2. Hvis Nannestadfestivalen må avlyses p.g.a. for liten påmelding refunderes alle innbetalte beløp. Utstiller kompenseres ikke for tapte inntekter.
 3. Hvis Nannestadfestivalen 2021 må avlyses p.g.a. endringer lokale, regionale eller nasjonale smittevernforskrifter, refunderes ev. innbetalte beløp. Utstiller kompenseres ikke for tapte inntekter.
 4. Tvister om forståelse av inngått avtale mellom arrangør og utstillere avgjøres av en voldgiftsnemnd. Bestemmelse i lov om rettergangsmåte for tvistemål kapitel 32 om voldgift anvendes.
 5. Utstiller må selv skaffe de nødvendige forsikringer for sine varer og sitt utstyr.
 6. Nannestadfestivalen er ikke ansvarlig for tyveri av eller skade på utstillings- og salgsgjenstander, utstyr, kjøretøy eller liknende. Festivalen stiller ikke med nattevakt, så utstyr etterlates på eget ansvar. Festivalen kan ikke i ettertid bli holdt ansvarlig for tredjeparts skader eller liknende.

Sanksjoner ved brudd på reglementet

 1. Brudd på reglementet vil kunne føre til umiddelbar bortvisning fra Nannestadfestivalen. Slik bortvisning gir ingen rett til klage eller refusjon av innbetalt avgift eller erstatning av tapt fortjeneste, og vil også medføre at utstilleren ikke er velkommen på Nannestadfestivalen påfølgende år. For øvrig gjelder bestemmelsene i Politilovens § 11, 4-7. ledd og den plikt enhver har til å etterkomme politiets gitte pålegg under håndhevelsen av ro og orden på offentlig sted, herunder festivalområdet, jfr. Politilovens §§ 5 og 7.
Ved å sende inn dette skemaet samtykker du til at Nannestadfestivalen kan kontakte deg og lagre kontaktinformasjonen din.
Herlig!
Ditt skjema er mottatt, og du hører snart fra oss.
Vi snakkes - vi svarer så fort vi kan!
Oops! Noe gikk visst ikke helt som planlagt... Prøv igjen!